Cabecera
Background-texto
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

L’article 553-18 de la vigent Llei del Règim Jurídic de la Propietat Horitzontal disposa 

"Article 553-18.

Correspon a l’administrador:

a) Prendre les mesures convenients i fer els actes necessaris per a conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la comunitat.

b) Vetllar perquè els propietaris compleixin les obligacions i fer-los els advertiments pertinents.

c) Preparar els comptes anuals de l’exercici precedent i el pressupost.

d) Executar els acords de la junta i fer els cobraments i els pagaments que corresponguin.

e) Decidir l’execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent, de la qual cosa ha de donar compte immediatament a la presidència.

f) Pagar, amb autorització de la presidència, les despeses de caràcter urgent que poden ésser a càrrec del fons de reserva.
Els administradors són responsables de llur actuació davant la junta.”

El nostre despatx, composat per tres administradors de finques col·legiats, a més de les funcions que legalment li són imposades, ofereix als nostres clients els següents serveis:

 • Constitució de Comunitat, per les finques que així ho requereixin.
 • Legalització del Llibre d’actes de la Comunitat.
 • Inscripció de la finca a la Delegació d’hisenda corresponent i realització dels tràmits necessaris per a aconseguir la concessió del seu N.I.F.
 • Emissió i gestió del cobrament de rebuts mensuals, corresponents al Pressupost ordinari i extraordinari.
 • Control i pagament de totes les obligacions econòmiques de la comunitat de caràcter periòdic i regular, així com d’altres de caràcter extraordinari, a fi de mantenir un correcte funcionament de tots i cadascun dels serveis de d’immoble.
 • Liquidació anual de despeses i ingressos, detallant totes les despeses, agrupats per partides, i distribuïdes en funció dels corresponents coeficients de repartiment, i detallant els ingressos pels diferents conceptes d’emissió, amb menció dels saldos, individualitzats, resultants, enviant còpia a tots els propietaris.
 • Elaboració del Pressupost anual de despeses.
 • Confecció de les convocatòries a Juntes Generals, Ordinàries i Extraordinàries; amb assistència a les esmentades Juntes de personal especialitzat, incloent-hi en els honoraris fixats la convocatòria d’una junta general ordinària i una extraordinària, facturant-se a part les successives convocatòries que puguin realitzar-se.
 • Redacció i enviament, a tots els propietaris, de les actes de les Juntes de la Comunitat i transcripció al Llibre d’actes.
 • Disposem de mitjans tècnics i humans pel manteniment i conservació que pugui necessitar la seva Comunitat, els serveis que es prestin seran facturats a banda, igualment, sol·licitarem i tramitarem tot tipus de pressupostos per a les obres a realitzar a l’edifici. Els Informes, Certificats Tècnics i Facultatius seran facturats a part.
 • Gestionem la tramitació de sinistres, que puguin succeir a la seva Comunitat, amb la Companyia d’assegurances de la Comunitat, realitzant un seguiment continu, fins la seva total resolució.

Així mateix, ens encarreguem de la gestió integral de lloguers. Ho fem tot per vostè. Confecció de contractes, selecció de llogaters, revisió de renda, emissió de rebuts, gestió de cobraments i liquidació periòdica dels seus ingressos. D’altra banda, si les seves necessitats comprenen tan sols una gestió parcial dels seus lloguers, realitzem per vostè les tasques que ens requereixi:

 • Confecció de contractes: li confeccionem el contracte més adequat per al tipus d’habitatge i local i les característiques personals de l’arrendatari.
 • Revisió de renda: : li enviem al seu domicili, despatx o a l’arrendatari la carta de comunicació de l’augment del lloguer.
 • Emissió de rebuts: li enviem al seu domicili, despatx o a l’arrendatari els rebuts impresos en paper, disquet o gestionem en el seu nom el cobrament per banc dels rebuts domiciliats.
 • Liquidació de despeses i ingressos: :   li enviem al seu domicili o despatx l’informe o la liquidació trimestral dels ingressos i despeses del immoble, amb la relació de rebuts cobrats o pendents per a que pugui informar al propietari de l’immoble

>>Sol·liciti pressupost